Vienota spēka Eiropas patents

No 2023.gada 1.jūnija darbību sāka vienotā spēka Eiropas patenta sistēma, kas ļauj iegūt patentaizsardzību ES dalībvalstīs, iesniedzot vienu pieprasījumu Eiropas Patentu iestādē. Pēc Eiropas patenta piešķiršanas patenta īpašnieks varēs iegūt vienotu patentu, kas nodrošina vienotu patentaizsardzību visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kuras ir pievienojušās vienotā spēkā Eiropas patentu sistēmai. Sistēma darbosies pēc “vienas pieturas aģentūras principa”, proti, vienoto patentu centralizēti piešķirs Eiropas Patentu iestāde, un tam nebūs nepieciešama turpmāka apstiprināšana katrā dalībvalstī.

Scroll to Top