Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums regulē mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju jeb autortiesību organizāciju darbību. Likuma pamatā ir ES direktīva, tāpēc vienāds regulējums attiecas uz visām autortiesību organizācijām, kas darbojas ES dalībvalstīs. Latvijā likums attiecas uz 7 kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. Likuma mērķis ir radīt tiesiskos priekšnoteikumus autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma efektīvai veikšanai. Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums regulē organizāciju iekšējās pārvaldes institūcijas un to kompetenci, ieņēmumu sadali un izmaksu, attiecības ar autoriem, izpildītājiem vai citiem tiesību subjektiem, kā arī izmantotājiem. Tāpat likumā iekļautas detalizētas prasības par kolektīvā pārvaldījuma organizāciju pienākumu sniegt informāciju tās pārstāvētajiem tiesību subjektiem, izmantotājiem un sabiedrībai. Likums paredz arī iespēju autoru kolektīvā pārvaldījuma organizācijām izsniegt daudzteritoriālas licences, t.i. licences, kas ir spēkā vairākās ES dalībvalstīs. Šādas licences izsniedzamas tikai par mūzikas darbu izmantošanu tiešsaistē.

Scroll to Top