Autorskolas

terminu vārdnīca

 • Visi
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • V

Absolūtais pamats

pamatojums, ar ko atsaka preču zīmes reģistrāciju vai atzīst preču zīmi par spēkā neesošu, ja tas nepieciešams, lai aizsargātu sabiedrības, valsts un starptautiskās intereses. Absolūto pamatu kā argumentu var izmantot neatkarīgi no citu personu tiesiskajām interesēm un iniciatīvas.

Aizsargājamie darbi

Saskaņā ar Autortiesību likumu autortiesību objekti jeb aizsargājamie darbi neatkarīgi no izpausmes formas un veida ir šādi autoru darbi: 1. literārie darbi (grāmatas, brošūras, runas, lekcijas, aicinājumi, ziņojumi, sprediķi un citi līdzīga veida darbi, kā arī datorprogrammas); 2. dramatiskie un muzikāli dramatiskie darbi, scenāriji, audiovizuālu darbu literārie projekti; 3. horeogrāfiskie darbi un pantomīmas; 4. muzikālie darbi ar tekstu vai bez teksta; 5. audiovizuālie darbi; 6. zīmējumi, glezniecības, tēlniecības un grafikas darbi un citi mākslas darbi; 7. lietišķās mākslas darbi, dekorācijas un scenogrāfijas darbi; 8. dizaina darbi; 9. fotogrāfiskie darbi un darbi, kas izpildīti fotogrāfijai līdzīgā veidā; 10. celtņu, būvju, arhitektūras darbu skices, meti, projekti un celtņu un būvju risinājumi, citi arhitektūras darinājumi, pilsētbūvniecības darbi un dārzu un parku projekti un risinājumi, kā arī pilnībā vai daļēji uzceltas būves un realizētie pilsētbūvniecības vai ainavu objekti; 11. ģeogrāfiskās kartes, plāni, skices, plastiskie darbi, kas attiecas uz ģeogrāfiju, topogrāfiju un citām zinātnēm; 12. citi autoru darbi.

Animācija

ir audiovizuāls darbs. To veido kustīgi attēli ar skaņu pavadījumu vai bez tā. Ja animācijas veidošanā tiek izmantoti citu autoru un blakustiesību īpašnieku darbi vai darbu daļas (piemēram, grāmatas teksts, mūzika vai vizuālais darbs), jāsaņem atļauja šo darbu izmantošanai.

Apelācija

lēmuma apstrīdēšana augstākā instancē (Patentu valdes lēmumu gadījumā – Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē).

Atlīdzība

ir jebkāda veida atlīdzība vai kompensācija par aizsargāta darba izmantojumu. Autoram ir tiesības saņemt atlīdzību par katru darba izmantošanas veidu un reizi. Tiesības atļaut izmantot savu darbu, saņemot par to autoratlīdzību, ir autora mantisko tiesību svarīgs aspekts. Tas pats attiecas arī uz blakustiesībām.

Atšķirtspēja

tāds raksturīgo īpašību kopums, kas konkrēto preču vai pakalpojumu patērētājiem nodrošina iespēju atšķirt ar šo preču zīmi marķētās preces vai pakalpojumus no citiem.
Scroll to Top