Preču zīme

Preču zīmes reģistrēšana Latvijā

Latvijā preču zīmes reģistrē Patentu valde. Vispirms ir jāpārliecinās, ka izvēlētā preču zīme atšķiras no citām – jāpārbauda, vai šāda vai ļoti līdzīga preču zīme nav jau reģistrēta, veicot meklējumu datubāzēs. Pēc tam ir jāaizpilda preču zīmes pieteikuma veidlapa, kurā jānorāda:
Kam pieder preču zīme – uzņēmums vai fiziska persona (informācija tiek publiskota un tai vienmēr ir jābūt aktuālai, lai nebūtu šaubu, kam pieder preču zīme);
Preču zīmes atveidojums (vārds, attēls vai cita veida atveidojums);
Preču un pakalpojumu saraksts – nosaukti tā, lai visi saprastu, uz kādām precēm un pakalpojumiem attiecas preču zīme (tie jāklasificē atbilstoši Nicas klasifikācijai, kur preces un pakalpojumi ir iedalīti 45 klasēs).

Svarīgi iegaumēt:
vienā pieteikumā var pieprasīt tikai vienas preču zīmes reģistrāciju. Ja nepieciešams aizsargāt zīmes variantus, piemēram, atšķirīgā grafiskā izpildījumā, tie jāpiesaka katrs atsevišķi.
Detalizēta informācija par preču zīmju reģistrācijas procesu pieejama Patentu valdes tīmekļvietnē, kā arī sazinoties ar Patentu valdi pa tālr. 67099600.

Video pamācība: Preču zīmju reģistrācijas e-pieteikums un procedūras soļi.

Piesaki savu preču zīmi ŠEIT!

Reģistrācijai nevar pieteikt apzīmējumus:

  • kas nav unikāli (nav atšķirības no citām jau reģistrētām preču zīmēm),
  • kas ir amorāli, maldinoši vai satur valstu ģerboņus, karogus vai citus nozīmīgus simbolus,
  • kam ir attiecīgās preces aprakstošs raksturs,
  • kurus var sajaukt ar agrākām vai Latvijā plaši pazīstamām citu personu preču zīmēm,
  • kuri aizskar trešo personu personiskās tiesības, autortiesības vai komerctiesības.

Šādu preču zīmju reģistrāciju var atteikt Patentu valde vai pēc reģistrācijas apstrīdēt attiecīgo preču zīmju īpašnieki.

Maksa

Preču zīmes reģistrēšanas procesam ir vairākas izmaksu pozīcijas, piemēram, preču zīmes pieteikuma iesniegšana, preču zīmes pieteikumā norādīto preču klašu skaits, preču zīmes reģistrācija. Preču zīmes reģistrācija izmaksā sākot no 185 euro.
Pieteikuma maksa jāsamaksā mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas. Ja pieteikums aptver vairāk nekā vienu preču vai pakalpojumu klasi, par katru papildu klasi maksājama papildmaksa. Ja samaksu veic vēlāk par minēto termiņu, pieteikuma datums tiek pārcelts uz datumu, kad samaksāta pieteikuma maksa un, ja nepieciešams, arī papildmaksa.
Reģistrācijas maksa ir jāmaksā, ja preču zīmi atzīst par reģistrējamu.
! Gadījumā, ja preču zīmes reģistrāciju atsaka, pieteikuma maksa netiek atmaksāta.
Detalizēta informācija par preču zīmes pieteikuma, reģistrācijas un uzturēšanas maksām pieejama Patentu valdes tīmekļvietnē

Preču un pakalpojumu saraksts būtiski ietekmē preču zīmes aizsardzības apjomu. Aizpildot preču zīmes pieteikuma veidlapu, pēc iespējas precīzākiem jēdzieniem jānorāda konkrēti preču un/vai pakalpojumu veidi, uz kuriem preču zīme attieksies, un jāsagrupē pa klasēm saskaņā ar Nicas klasifikāciju. 

Nicas klasifikācija ir Eiropas Savienības sistēma preču un pakalpojumu klasificēšanai. Tajā ir 45 klases: uz precēm attiecas 1. – 34. klase, savukārt uz pakalpojumiem attiecas 35. – 45. klase. Katrai klasei ir klases virsraksts, kas sniedz vispārēju informāciju par attiecīgajām precēm un pakalpojumiem. Piemēram, 15. klases nosaukums ir “Mūzikas instrumenti”, savukārt 25. klases nosaukums ir “Apģērbi, apavi, galvassegas”. Preču saraksta sastādīšanai var lietot Nicas klasifikācijas klašu virsrakstus, vienlaikus jāņem vērā, ka Nicas klasifikācijas klašu virsraksti jēdzieniski neaptver visas preces vai pakalpojumus, kas pieder pie attiecīgās klases.
Jārēķinās ar to, ka pēc pieteikuma iesniegšanas vairs nav pieļaujams papildināt preču un/vai pakalpojumu sarakstu, var tikai svītrot preces un pakalpojumus no tā. Detalizēta informācija par Nicas klasifikāciju pieejama Patentu valdes tīmekļvietnē. Konsultāciju par preču un pakalpojumu saraksta sastādīšanu un Nicas klasifikācijas izmantošanu var saņemt Patentu valdē, to piesakot pa tālr. 67099600.

Preču zīmju starptautiskā reģistrācija

Preču zīmju aizsardzībai ir teritoriāls raksturs – tā darbojas tikai tajā valstī, kurā ir veikta reģistrācija. Neeksistē „vispasaules” reģistrācija, līdz ar to preču zīme jāreģistrē katrā valstī vai teritorijā, kurā to vēlas aizsargāt. 

Latvijā reģistrētu vai reģistrācijai pieteiktu preču zīmi var pieteikt arī starptautiskai reģistrācijai, lai iegūtu aizsardzību citās noteiktās valstīs. To piedāvā Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas izveidotā Madrides sistēma.

Savukārt, reģistrējot preču zīmi Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā, ar vienu reģistrāciju ir iespējams iegūt tiesisku aizsardzību visās 27 Eiropas Savienības valstīs vienlaicīgi.

Scroll to Top