Patents (izgudrojums)

Kā iegūt patentu savam izgudrojumam

Izgudrojuma objekts var būt ierīce, paņēmiens, viela, vielu kompozīcija vai bioloģisks materiāls. Izgudrojumu var aizsargāt ar patentu, ja tas ir jauns (nav iepriekš publiskots vai lietots) tehniskas problēmas tehnisks risinājums, to var rūpnieciski izmantot (izgudrojumu var ražot vai lietot) un tam ir izgudrojuma līmenis (izgudrojums nav acīmredzami izsecināms no jau zināmajiem tehniskajiem risinājumiem).

Svarīgi!
Tad, kad izgudrotājs ir nolēmis, ka ir tapis jauns izgudrojums vai pat pirms darba uzsākšanas pie jaunā izgudrojuma, ir vērts veikt patentmeklējumu, lai noskaidrotu, vai šāds izgudrojums jau kaut kur pasaulē nav iepriekš izgudrots un jau aizsargāts ar patentu. Tādējādi izgudrotājs var izvairīties no sveša patenta pārkāpuma, ieekonomēt savu laiku, to netērējot izgudrojuma radīšanai un dokumentu sagatavošanai, un resursus, nemaksājot par patentu, kuru var apstrīdēt tiesā, un izvairoties no soda par cita patenta pārkāpumu. Patentmeklējums var sniegt impulsus jaunu risinājumu meklēšanai.
Šādu patentmeklējumu var veikt pats jebkurā publiski pieejamā bezmaksas vai maksas datubāzē vai to uzticēt pieredzējušiem meklējumu veicējiem.

Patentu valde sadarbībā ar Eiropas Patentu iestādi piedāvā patentmeklējumu veikšanu, kas nacionālo patentu pieteicējiem sniedz iespēju saņemt starptautiski atzītu eksperta atzinumu par patentmeklējumu, nemaksājot patentmeklējuma maksu, ja pieteicējs ir:

 • fiziska persona;
 • mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums;
 • pētniecības vai izglītības iestāde;
 • bezpeļņas organizācija.

Detalizēta informācija par patentmeklējuma pakalpojuma sniegšanas kārtību pieejama Patentu valdes tīmekļvietnē.

Lai iegūtu patentu, kas darbojas Latvijā, Patentu valdē ir jāiesniedz patenta pieteikums.
Patenta pieteikumā ietver:

 • Iesniegumu patenta piešķiršanai.
 • Detalizētu izgudrojuma aprakstu un piemērus, lai lietpratējs varētu izmantot vai atkārtot izgudrojumu.
 • Zīmējumus, kas paskaidro izgudrojumu.
 • Aprakstā pamatotas pretenzijas – izgudrojuma juridisko definīciju, kas nosaka izgudrojuma aizsardzības apjomu.
 • Kopsavilkumu.

Detalizēta informācija par patentu piešķiršanas procesu pieejama Patentu valdes tīmekļvietnē, kā arī sazinoties ar Patentu valdi pa tālr. 67099600.

Iesniedz patenta pieteikumu ŠEIT!

Lai sagatavotu labu patenta pieteikumu nepieciešamas specifiskas zināšanas un pieredze, tāpēc iesakām pieteikuma sagatavošanai izmantot profesionālo patentpilnvarnieku pakalpojumus.

Svarīgi!
Ja plāno iesniegt patenta pieteikumu:

 • Neatklāj izgudrojumu nekāda veida publikācijās un prezentācijās pirms patenta pieteikuma iesniegšanas Patentu valdē.
 • Noslēdz konfidencialitātes līgumu, ja meklē potenciālos investorus vai sadarbības partnerus.
 • Netirgo produktus, kuros ir ietverts patentējamais izgudrojums.

Maksa

Patenta iegūšanas procesam ir vairākas pozīcijas, tostarp patenta pieteikuma iesniegšana, papildu pretenziju iekļaušana, patenta piešķiršana un publikācija. Patenta piešķiršana izmaksā sākot no 210 euro uzņēmējiem, savukārt, ja pieteicējs ir pats izgudrotājs – sākot no 84 euro.

Viena mēneša laikā no patenta pieteikuma iesniegšanas dienas ir jāsamaksā pieteikuma maksa. Bet šīs nebūs vienīgās izmaksas – kad patents ir piešķirts, lai tas darbotos, un to uzturētu spēkā, katru gadu ir jāmaksā patenta uzturēšanas maksa. Ja uzturēšanas maksa netiek maksāta – patenta aizsardzība beidzas.
Detalizēta informācija par patenta piešķiršanas un uzturēšanas maksām pieejama Patentu valdes tīmekļvietnē.

Svarīgi!
Patentu valde veic patenta pieteikuma daļēju izskatīšanu pēc būtības, taču neveic izgudrojuma patentspējas ekspertīzi. Latvijā atbilstību galvenajiem patentspējas kritērijiem (novitāte, izgudrojuma līmenis) nepārbauda Patentu valde, taču strīdu gadījumos šo atbilstību pārbauda tiesā, ja nepieciešams, lūdzot Patentu valdes atzinumu par novitāti un izgudrojuma līmeni. Tātad Latvijā izgudrojumiem jāatbilst tiem pašiem patentspējas kritērijiem kā valstīs, kurās patentu iestādes veic pilnu patentspējas ekspertīzi.

Patentu starptautiskā aizsardzība

 • Lai iegūtu izgudrojuma aizsardzību ārvalstīs, pastāv vairākas iespējas:
  Eiropas patenta pieteikums iesniedzams Eiropas Patentu iestādē un tam ir viens saturs visās 38 Eiropas Patentu konvencijas dalībvalstīs, bet pieteicējam jānorāda, kurās no konvencijas dalībvalstīm viņš vēlas iegūt šī patenta aizsardzību.
  Eiropas patents tiek piešķirts pēc pilnas izgudrojuma būtības ekspertīzes veikšanas Eiropas Patentu iestādē, bet patenta apstiprināšana izvēlētajās valstīs notiek saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Patenta uzturēšanas nodevas tiek maksāta katrā valstī atsevišķi.
 • No 2023.gada 1.jūnija darbību sāka vienotā spēka Eiropas patenta sistēma, kas ļauj iegūt patentaizsardzību Eirops Ssavienības dalībvalstīs, iesniedzot vienu pieprasījumu Eiropas Patentu iestādē. Pēc Eiropas patenta piešķiršanas patenta īpašnieks var iegūt vienotu patentu, kas nodrošina vienotu patentaizsardzību visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kuras ir pievienojušās vienotā spēkā Eiropas patentu sistēmai .
  Ar biežāk uzdotajiem jautājumiem un to atbildēm saistībā ar jauno sistēmu var iepazīties ŠEIT.
 • Patenta starptautiskās aizsardzības nodrošināšanai ārpus Eiropas, pieteikums jāiesniedz vai nu konkrētajā valstī, kurā vēlas šo aizsardzību piereģistrēt, vai arī iesniedzot starptautisko patenta pieteikumu, izmantojot Patentu kooperācijas līgumu (PCT).

Ja patenta pieteikums ir iesniegts jebkurā no valstīm, piemēram, Latvijā, un tam ir piešķirts pieteikuma datums, tad patenta pieteikumu par šo pašu izgudrojumu 12 mēnešu laikā no šī datuma var iesniegt citā valstī, iegūstot aizsardzību no tā paša datuma, kad iesniegts pirmais patenta pieteikums. Tikai nedrīkst aizmirst pievienot prioritātes dokumentu (patentu iestādes apstiprinātu pirmā patenta pieteikuma dokumentu kopiju).

Ar prasībām, kādas jāievēro, piesakot patentu ārvalstīs, var iepazīties Patentu valdes tīmekļvietnē.

Scroll to Top