Plašsaziņas līdzekļiem

Intelektuālais īpašums: mūsdienu sabiedrības un ekonomikas dzinējspēks

Šodien, 26. aprīlī, atzīmējot Pasaules intelektuālā īpašuma dienu, mums visiem ir iespēja padziļināti izvērtēt, cik nozīmīgs ir intelektuālais īpašums mūsu kultūrā, ekonomikā un sabiedrībā. Intelektuālais īpašums, kas ietver autortiesības, blakustiesības, patentus, preču zīmes un dizainparaugus, ir būtisks radošuma, inovāciju un kultūras saglabāšanas dzinējspēks. Intelektuālais īpašums ir arī fundamentāla ekonomikas sastāvdaļa, kas veicina inovāciju un kultūras attīstību, vienlaikus nodrošinot, ka autori un izgudrotāji saņem atbilstošu atlīdzību par saviem darbiem.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) un Eiropas Patentu biroja (EPO) veikto pētījumu, intelektuālā īpašuma nozares 2017. -2019. gadā veidoja gandrīz pusi (47,1%) no Eiropas Savienības IKP, savukārt ar intelektuālo īpašumu saistītās nozarēs tiek nodarbināti 39,4% no ES iedzīvotājiem. Šie dati apstiprina, ka intelektuālā īpašuma tiesību efektīva pārvaldība ir izšķirīgi svarīga ekonomiskajai stabilitātei un izaugsmei visā pasaulē.

Neraugoties uz šiem iespaidīgajiem ekonomiskajiem rādītājiem, intelektuālā īpašuma aizsardzība saskaras ar nozīmīgiem izaicinājumiem. Autortiesību pārkāpumi, pirātisms, viltojumi un patentu zādzība ir tikai daži no tiem. EUIPO ziņo, ka intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi Eiropā katru gadu izraisa zaudējumus simtiem miljonu eiro apmērā. Šie izaicinājumi uzsver nepieciešamību stiprināt tiesību aizsardzību un veicināt sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma tiesību nozīmīgumu.

Sabiedrības izpratne par intelektuālo īpašumu

Lai gan intelektuālais īpašums ir nozīmīgs sabiedrības un ekonomikas attīstības faktors, sabiedrības izpratne par intelektuālā īpašuma jautājumiem joprojām ir nepietiekama. Daudzi neapzinās, kā intelektuālais īpašums ietekmē viņu ikdienas dzīvi, kā arī to, kādas tiešas sekas var rasties intelektuālā īpašuma tiesību neievērošanas gadījumos. Šīs izpratnes trūkums var veicināt autortiesību pārkāpumus, piemēram, nelicencētas mūzikas, filmu un grāmatu kopēšanu un izplatīšanu, kas galu galā kaitē gan autoriem, gan patērētājiem. Joprojām aktuāls un, kā liecina arī pētījumi, ir arī paudzēs iesakņojies uzskats, ka mūzika, grāmatas, mākslas darbi “pieder visiem” un par to izmantošanu nav jāmaksā atlīdzība tiesību īpašniekiem.

Sabiedrības izglītošana par intelektuālo īpašumu ir svarīga, lai cilvēki saprastu, ka autortiesības, blakustiesības un rūpnieciskais īpašums ne vien aizsargā autoru un izgudrotāju mantiskās un personiskās tiesības, bet arī veicina kultūras un zinātnes attīstību. Jo labāk sabiedrība izprot šos jautājumus, jo efektīvāk tā var piedalīties inovāciju un radošas darbības atbalstīšanā.

Šajā kontekstā nozīmīgu lomu spēlē tādas platformas kā “Autorskola”, kuru mērķis ir paaugstināt sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma nozīmi. “Autorskola” nodrošina izglītību par autortiesībām, blakustiesībām un rūpniecisko īpašumu, skaidrojot, kā šīs tiesības ietekmē radošo darbu veidošanu un izplatīšanu. “Autorskolas” mājaslapā informācija par intelektuālo īpašumu ir pieejama dažādām mērķa grupām, sākot ar pirmās klases skolēniem, beidzot ar vidusskolēniem, studentiem, uzņēmējiem un māksliniekiem. Šīs platformas mērķis ir veidot izpratni ne tikai par to, kā aizsargāt pašu radīto darbu, bet arī par to, kā godīgi un likumīgi izmantot citu radītos darbus.

Izglītība par intelektuālo īpašumu bērniem ir īpaši būtiska, lai jau no agras bērnības veicinātu izpratni un cieņu pret citu cilvēku darbu un radošumu. Mācot bērnus par autortiesībām, blakustiesībām un rūpniecisko īpašumu, mēs viņiem palīdzam saprast, ka katrs radošais darbs — vai tas būtu zīmējums, stāsts, izgudrojums vai mūzikas skaņdarbs — ir kāda cilvēka darbs, kas pelnījis atzīšanu un aizsardzību. Tādējādi izglītība par intelektuālo īpašumu jau no bērnības gadiem veido pamatus godīgai attieksmei pret radošo darbu un novērš tādu negatīvu  nākotnes parādību kā pirātisms, plaģiātisms un viltojumi. Izglītojot bērnus un jauniešus par šiem jautājumiem, mēs veicinām veselīgu, radošu un inovatīvu sabiedrību, kas spēj novērtēt un atbalstīt gan savu, gan citu radošo darbu.

Sabiedrības izglītošana par intelektuālā īpašuma nozīmi ir ilgtermiņa process, kas prasa nepārtrauktu apņemšanos no dažādu sektoru puses. “Autorskola” ir izcils piemērs tam, kā šī izpratne var tikt veicināta, sniedzot konkrētus rīkus un zināšanas, kas nepieciešamas, lai saprastu un cienītu intelektuālo īpašumu kā būtisku sabiedrības un kultūras attīstības elementu.

Tehnoloģiju attīstība un intelektuālais īpašums

Tehnoloģiju straujā attīstība ir radījusi jaunus izaicinājumus intelektuālā īpašuma jomā, jo jauninājumi digitālajā vidē bieži apsteidz esošos regulējumus un likumdošanu. Šie izaicinājumi ir sevišķi aktuāli tādās jomās kā mākslīgais intelekts (MI), datu analītika un lietu internets (IoT), kas spēj radikāli mainīt to, kā mēs radām, dalāmies un patērējam radošos darbus.

Mākslīgais intelekts ir viens no visstraujāk augošajiem tehnoloģiju sektoriem, un tas rada būtiskus jautājumus par autortiesībām. MI var radīt mūziku, literārus darbus un vizuālo mākslu, kas tehniski nav tieši cilvēka radīti, tomēr šī programmatūra ir “mācījusies” no citu autoru darbiem, kuru izmantošanai bieži vien nav tikusi iegūta atļauja. Tas rada juridiskas diskusijas par to, kurš ir darba autors un kā šādi darbi būtu jāaizsargā saskaņā ar intelektuālā īpašuma tiesībām. Vai šādiem darbiem vajadzētu būt aizsargātiem tāpat kā cilvēka radītiem darbiem? Vai uz MI izveidotājiem arī attiektos autortiesības par MI izveidoto darbu? Vai cilvēku, kas MI ir devis komandu radīt noteikto darbu, ir iespējams uzskatīt par autoru?

Šobrīd skaidra juridiska regulējuma par to vai ar MI palīdzību radītie rezultāti var tikt aizsargāti ar autortiesībām nav.  Autortiesību likums neaizsargā tādus darbus, kuri neatbilst ar autortiesībām aizsargāta darba pazīmēm, tas ir, tādus darbus, kuros nav ieguldīta jaunrade un kurus nav radījis cilvēks. Līdz ar to autortiesības neaizsargā pilnībā mākslīgā intelekta ģenerētus darbus, taču aizsardzība varētu būt attiecināma uz tādiem darbiem, kuru autori attiecīgo programmatūru ir izmantojuši kā rīku darbu radīšanai.

Būtiskākais jautājums autortiesību aizsardzības kontekstā: kā noteikt cilvēka iesaistes apjomu darba radīšanā, kur līdzdarbojies mākslīgais intelekts?

Piemēram, ja cilvēks veicis lielāko daļu konceptuālo izvēļu darba idejas radīšanā (piemēram, izvēlējies dziesmas žanru, stilu, formātu u. tml.) un radoši ieguldījies gala produkta rediģēšanā un pēcapstrādē, tad dziesma varētu tikt aizsargāta ar autortiesībām un blakustiesībām.

Savukārt, lietu internets (IoT) – ierīces, kas savstarpēji sazinās un apmainās ar datiem, arī var izmantot ar autortiesībām aizsargātu saturu dažādos veidos, kas var būt grūti kontrolējami, jo noteik privatā vidē. Piemēram, viedie mājas asistenti, kas atskaņo mūziku vai lasa grāmatas balsī, izmanto aizsargātu saturu, un no intelektualā īpašuma tiesibu aspekta, ir jānodrošina, ka šāda veida lietošana ir legāla un atbilst likumdošanai.

Rezumējot, minētās  tehnoloģijas rada nepieciešamību pēc intelektuālā īpašuma tiesību regulējumu atjaunošanas un modernizācijas, lai tie spētu adekvāti atbildēt uz jaunajiem izaicinājumiem, kas rodas digitālajā laikmetā. Likumdevēji, juristi un tehnoloģiju speciālisti strādā pie šo jautājumu risināšanas, lai veicinātu inovācijas, vienlaicīgi aizsargājot autortiesību īpašnieku intereses, tomēr tehnoloģiskā attīstība šajā brīdī ir tik strauja, ka ir grūti veidot regulējumus atbilstoši reālajai situācijai. 

Nākotnes virzieni un politikas veidošana

Lai efektīvi risinātu šos izaicinājumus, kas saistīti gan ar tehnoloģiju straujo attīstību, gan sabiedrības izglītības trūkumu intelektuālā īpašuma jomā, ir svarīgi veikt divpusējas darbības. No vienas puses, nepieciešams stiprināt intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, lai autori justos droši par sava darba aizsardzību. No otras puses, ir būtiski veidot regulējumus, kas atbalsta inovāciju un kultūras attīstību, lai neierobežotu radošo potenciālu un sabiedrības iespējas piedalīties kultūras dzīvē.

Politikas veidotājiem ir jākoncentrē uzmanība uz līdzsvarotas intelektuālā īpašuma sistēmas izveidi. Šī sistēma nedrīkst tikai aizsargāt autoru tiesības, bet tai ir arī jānodrošina, ka sabiedrībai ir pieejamas kultūras saturs un tehnoloģiju inovācijas. Tas nozīmē, ka likumdošanā ir jāņem vērā gan radošo darbu aizsardzības nepieciešamība, gan sabiedrības intereses un tiesības uz piekļuvi informācijai un kultūras saturam.

Ir svarīgi arī veicināt sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma nozīmi, izmantojot izglītības programmas un publiskās informācijas kampaņas. Tas ietver skolu izglītības programmu paplašināšanu, lai jau no agras bērnības mācītu bērniem par intelektuālā īpašuma principiem un nozīmi. Tāpat ir jāveicina pieaugušo izglītība, izmantojot medijus un sabiedriskās kampaņas, lai palielinātu sabiedrības izpratni par to, kā tehnoloģiju izmantošana ietekmē intelektuālā īpašuma tiesības un kādus izaicinājumus tas rada.

Tādējādi, strādājot gan pie tiesību stiprināšanas, gan pie sabiedrības izglītošanas, var sasniegt līdzsvarotu un taisnīgu intelektuālā īpašuma sistēmu, kas veicina radošumu un inovācijas, vienlaikus respektējot autoru tiesības un nodrošinot plašāku piekļuvi kultūras satura patēriņam.

Pasaules intelektuālā īpašuma diena ir lieliska iespēja ne tikai atzīmēt, bet arī pārdomāt un veicināt plašāku diskusiju par intelektuālā īpašuma nozīmi un tā ietekmi uz mūsu dzīvēm. Intelektuālais īpašums ir būtisks radošuma, inovāciju un kultūras ilgtspējas nodrošināšanai. Tādēļ šīs dienas svinības un turpmāka sabiedrības izglītošana ir būtisks solis pretī nākotnei, kurā tiek cienīts un aizsargāts katra radītais intelektuālais īpašums. Tikai tā mēs varam nodrošināt, ka mūsu sabiedrība un ekonomika turpina augt un attīstīties harmoniski un ilgtspējīgi.

*Liena Edvardsa, 
Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības izpilddirektore,
izglītojošās iniciatīvas “Autorskola” iniciatore

Intelektuālais īpašums: mūsdienu sabiedrības un ekonomikas dzinējspēks Read More »

Ar inovatīvu mini-hakatonu atklās “Autorskolas” e-kursu studentiem par intelektuālo īpašumu

28. februārī izglītojošā iniciatīva “Autorskola”, klātesot kultūras ministrei Agnesei Loginai, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības izpilddirektorei Lienai Edvardsai, Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes prodekānei, profesorei Zandai Rubenei un Patentu valdes direktoram Agrim Batalauskim, atklās studentiem veidotu e-kursu un veidos inovatīvu mini-hakatonu “Intelektuālais īpašums. Kas? Kā? Kāpēc?” ar vērtīgu balvu fondu. Pasākums iezīmē pagrieziena punktu studējošo izglītībā par intelektuālo īpašumu, sniedzot iespēju interaktīvi apgūt ar autortiesībām, blakustiesībām un rūpniecisko īpašumu saistītas tēmas. 

“Mūsdienu digitālajā laikmetā ir svarīgi, lai studentiem būtu pieejama viegli uztverama informācija par intelektuālo īpašumu un tā radītāju tiesībām. Īstenojot šo ieceri “Autorskola” ir  izstrādājusi izglītojošus materiālus, kas studējošajiem būs pieejami  intelektuālā īpašuma e-kursa formā interneta vietnē autorskola.lv.   Šīs iniciatīvas mērķis ir ne tikai izglītot, bet arī iedvesmot, studentus savu profesionālo nākotni  saistīt ar radošajām nozarēm,” komentē LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa. 

Pasākumā plānotas svinīgas uzrunas no projekta partneriem – LaIPA, Kultūras ministrijas, Latvijas universitātes, kā arī projekta atbalstītājiem Patentu valdes. Svinīgajām uzrunām sekos oficiāla “Autorskolas” e-kursa atklāšana un prezentācija studentiem, ko būs iespējams vērot arī tiešraidē. Pēc izsmeļošās prezentācijas tiks uzsākts mini-hakatons, kurā studenti tiks aicināti likt lietā savu radošumu, lai risinātu ar intelektuālo īpašumu saistītas situācijas. Šis pasākums ir ne tikai sacensības, bet arī sadarbības platforma mācībām, inovācijām un talanta demonstrēšanai.

Mini-hakatona ietvaros studenti sacentīsies 3-5 cilvēku lielās komandās, izvēloties kādu no  ar intelektuālo īpašumu saistītām situācijām un izstrādājot  risinājumus. Mini-hakatonā studentiem tiks piedāvāts atbalsts no mentoriem – jomas ekspertiem un augstskolu mācībspēkiem. Labāko ideju autorus noteiks “Autorskolas” sadarbības partneru veidota žūrija. Labāko ideju autori tiks apbalvoti, balvu fondā ietilpst tādas balvas kā Apple AirPods, festivāla “Summer Sound” biļetes un JBL bezvadu skaļrunis. Vairāk informācijas par mini-hakatonu iespējams atrast “Autorskola” sociālajos tīklos. Pieteikšanās līdz 18. februārim, aizpildot anketu: https://forms.gle/XJkkhShyeyVMKJEEA

““Autorskolas” mini-hakatons nav tikai “ierindas” pasākums – tas ir atspēriena punkts studentiem, lai iepazītu intelektuālā īpašuma jomu un veicinātu inovitāti topošajos radošo industriju līderos,” uzsver Liena Edvardsa, LaIPA izpilddirektore. 


Projektu “Mācām nākotnes skolotājus” jeb “Autorskolu” realizē Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA), Kultūras ministrija un Latvijas Universitāte, piesaistot Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. “Autorskola” ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību un blakustiesību, aizsardzības jautājumiem. Projektu 60000 eiro apmērā finansē EUIPO un to līdzfinansē projekta partneri. Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 30. septembrim. Par projekta laikā radīto saturu atbild projekta īstenotāji un tas nav uzskatāms par Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja oficiālo viedokli.

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par ieguvumiem no intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un par kaitējumu, ko rada šo tiesību pārkāpumi, uzsverot intelektuālā īpašuma nozīmi jaunrades, inovāciju un uzņēmējdarbības atbalstīšanā, kā arī pilnveidot augstskolu mācībspēku un studentu – nākotnes skolotāju un radošo personību – izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar intelektuālo īpašuma jomu kopumā. Ikviens medijs, augstskola, izglītības iestāde un citi interesenti, kuriem tuvi projekta “Mācām nākotnes skolotājus” mērķi, aicināti sazināties ar projekta īstenotājiem.

Ar inovatīvu mini-hakatonu atklās “Autorskolas” e-kursu studentiem par intelektuālo īpašumu Read More »

Izglītojošajam projektam Autorskola pievienojusies arī Patentu valde

Izglītojošajam projektam “Autorskola” pievienojusies arī Patentu valde

Pirms gada atklātajam projektam – izglītojošai platformai “Autorskola” , kas nodrošina iespēju skolu jauniešiem un pedagogiem iegūt zināšanas par autortiesībām un blakustiesībām, ir pievienojusies arī Patentu valde, papildinot saturu ar jautājumiem par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.

Projektu ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu īsteno Kultūras ministrija (KM), Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA).

Projekta pirmajā posmā tika izveidota izglītojoša platforma www.autorskola.lv, izstrādāts metodiskais mācību materiāls par autortiesībām un blakustiesībām un darba lapas skolotājiem un skolēniem, sagatavotas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, interaktīvas spēles, kā arī izglītojoši video, kuros Latvijā pazīstami autori, izpildītāji un producenti dalās pieredzē par intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem. Ņemot vērā projekta veiksmīgos rezultātus un lietotāju atsauksmes, projekta “Autorskola” iniciatīvas grupa šī gada pavasarī nolēma turpināt iesākto, piesaistot jaunus sadarbības partnerus – Patentu valdi, lai platformā būtu pieejama pilnīga informācija par intelektuālā īpašuma jomu, tai skaitā informācija un mācību materiāli arī par preču zīmju, dizainparaugu un izgudrojumu (rūpnieciskā īpašuma) aizsardzības jomu.

“Ļoti aktīvi strādājām, lai realizētu “Autorskolas” projektu – izveidotu izglītojošu materiālu bāzi par autortiesībām un blakustiesībām skolu jauniešiem un pedagogiem,” skaidro LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa, norādot, ka visa projektā iesaistītā komanda – KM, LaIPA un AKKA/LAA – ieguldīja lielu darbu, lai informācija būtu viegli uztverama bērnu un jauniešu auditorijai. “Tomēr darba gaitā sapratām, ka interese par intelektuālā īpašuma jautājumiem ir ne tikai mūsu jaunajai paaudzei, bet visai sabiedrībai kopumā, tostarp arī pašiem autoriem, izpildītājiem, uzņēmējiem, kuri ir tieši saistīti ar intelektuālā īpašuma jomu,” norāda Liena Edvardsa. “Tāpēc tika pieņemts lēmums piesaistīt jaunus partnerus, paplašināt “Autorskolas” tematiku, ka arī rīkot apmācības ne tikai jauniešiem un pedagogiem, bet ikvienam, kuri tieši saskaras ar intelektuālā īpašuma jautājumiem.”

Liena Edvardsa uzskata, ka šis projekts dod nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izpratnes veicināšanā: “Ja sākotnēji mēs koncentrējāmies uz skolu jauniešiem un pedagogiem, kuriem skaidrojām ar autortiesībām un blakustiesībām saistītus jautājumus, tad jau tagad “Autorskolas” vietnē ir iekļauta papildu informācija par rūpniecisko īpašumu, kā arī izveidotas atsevišķas sadaļas māksliniekiem, uzņēmējiem un likumsargiem. Līdz ar to mūsu sadarbība ar Patentu valdi ir vērtīgs turpinājums , tāpēc esam ļoti priecīgi par atsaucību un ieinteresētību iesaistīties projektā,” saka LaIPA izpilddirektore.

Arī Patentu valdes direktors Agris Batalauskis ir gandarīts par iesaistīšanos projektā, sakot, ka joprojām redz lielas problēmas ar izpratni par to, kas ir intelektuālais īpašums, kāpēc tas jāaizsargā un kā to darīt: “Patentu valdes viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir sabiedrības izglītošana un izpratnes veicināšana par intelektuālā īpašuma nozīmi, un to, cik svarīga ir tā aizsargāšana. Jo īpaši būtiski tas ir pašiem intelektuālā īpašuma radītājiem, lai izvairītos no pretlikumīgas reģistrētā intelektuālā īpašuma izmantošanas, viltojumiem un krāpniecības. Tomēr vienlīdz svarīgi ir par šo stāstīt jau skolas vecuma bērniem un jauniešiem, kuri ir nākamie intelektuālā īpašuma radītāji un pilnīgi noteikti – arī patērētāji. Tāpēc esam gandarīti iesaistīties šajā projektā, kas dod iespēju vēl plašāk informēt par preču zīmēm, dizainparaugiem un izgudrojumiem (patentiem).” Patentu valdes direktors uzsver, ka platforma būs labs palīglīdzeklis skolēniem, uzņēmējiem, māksliniekiem, jo vienā portālā pieejama informācija par to, kāpēc ir svarīgi aizsargāt savu intelektuālo īpašumu, tai skaitā preču zīmes, dizainparaugus un izgudrojumus.

Paplašinātajā vietnē autorskola.lv šobrīd ir pieejams jau iepriekš publicētais metodiskais materiāls un skaidrojoša informācija par autortiesībām un blakustiesībām skolu jauniešiem un pedagogiem, kas papildināta ar metodisko materiālu un skaidrojošo informāciju par rūpniecisko īpašumu – preču zīmēm, dizainparaugiem un patentiem, kā arī izveidotas jaunas sadaļas uzņēmējiem, māksliniekiem (autoriem, izpildītājiem, producentiem) un likumsargiem, kurās iekļauta noderīga informācija par intelektuālā īpašuma aizsardzību.

“Autorskola” ir domāta ikvienam, kuru interesē ar intelektuālo īpašumu saistīti jautājumi – autortiesības, blakustiesības, preču zīmes, patenti, dizainparaugi –, kas ir intelektuālais īpašums, kā to aizsargāt un iegūt.

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb “Autorskola” 2021. gadā uzsāka Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru / Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. “Autorskola” sākotnēji tika veidota kā mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību un blakustiesību, jautājumiem skolu jauniešiem un pedagogiem. 2023. gadā projekta partneriem pievienojās Latvijas Republikas Patentu valde, ievērojami papildinot “Autorskolas” tēmu loku, attīstot projektu par visaptverošu izglītojošu platformu visiem, kurus interesē ar intelektuālo īpašumu saistīti jautājumi.

Izglītojošajam projektam Autorskola pievienojusies arī Patentu valde Read More »

“Autorskolas” noslēguma pasākumu 8. septembrī varēs vērot arī tiešraidē

"Autorskolas" noslēguma pasākumu 8. septembrī varēs vērot arī tiešraidē

Autortiesību un blakustiesību apguves veicināšanas projekta “Autorskola” noslēguma pasākums Nacionālajā Mākslu vidusskolā notiks ceturtdien, 8. septembrī, plkst. 12:00. To ikviens interesents varēs skatīties arī tiešraidē – Kultūras ministrijas tīmekļvietnē www.km.gov.lv

Klātesot kultūras ministram Naurim Puntulim un projekta partneriem – Latvijas Izpildītāju un producentu apvienībai (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūrai/Latvijas Autoru apvienībai (AKKA/LAA) – auditorijai būs iespēja uzzināt vairāk par “Autorskolā” paveikto un projekta nākotnes iecerēm. Pasākumā tiks apbalvoti arī “Autorskolas” radošo mākslas darbu konkursa uzvarētāji. Bet pasākuma viesus un, protams, arī tiešraides skatītājus ar savu priekšnesumu priecēs grupa “Sudden Lights.”

“Izpratne par intelektuālā īpašuma aizsardzību ir būtiska kā bērniem un jauniešiem, tā viņu vecākiem un pedagogiem. Lai gan ikdienā tiešā veidā šī tēma lielākoties skar autorus, izpildītājus un nozares profesionāļus, nav noslēpums, ka tieši skolās aug mūsu jaunrade un nākotnes spožākie talanti. Arī tiešsaistē plaši pieejamās iespējas maldīgi ļauj domāt, ka virtuālais saturs pieejams ikvienam, jebkāda veida izmantošanai. Tādēļ ir svarīgi laikus izprast, kā citu darbus izmantot atbildīgi, nekaitējot ne sev, ne autoriem,” par tēmas aktualitāti stāsta kultūras ministrs Nauris Puntulis, vienlaikus norādot, ka “Autorskolas” mājaslapa www.autorskola.lv, kas tapusi, sadarbojoties projekta partneriem, arī turpmāk kalpos kā noderīgs resurss skolu pedagogiem un jauniešiem.

Par tālāko “Autorskolas” projekta attīstību ir pārliecināta arī LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa, sakot, ka pašlaik padarītais ir tikai sākums regulāram izglītojošam darbam arī nākotnē: “Pašlaik esam bērnu un jauniešu izglītības procesa sākumā – mēs, projekta partneri, ar “Autorskolas” palīdzību esam radījuši informācijas bāzi un skaidri sapratuši pašreizējo situāciju ar intelektuālā īpašuma tiesību izpratni jauniešu vidū,” norāda Liena Edvardsa. “Un varu droši teikt: “Autorskola” nav atsevišķs projekts, kas noslēdzas, beidzoties EUIPO piešķirtajam finansējumam , bet gan process, kas turpināsies tālāk, izglītojot un skaidrojot jauniešiem un visai sabiedrībai autortiesību un blakustiesību jautājumus.”

Projekta realizācijas gaitā tika izsludināts radošo darbu konkurss skolu jauniešiem par “Autorskolas” tēmu. Konkursā iesūtītie darbi apliecina daudzveidīgo bērnu un jauniešu izpratni par autortiesībām un blakustiesībām: “Iesniegto darbu autori atzinuši, ka “Autorskola” palīdzējusi gūt plašāku priekšstatu par intelektuālā īpašuma aizsardzību. Mākslas darbos attēlota plaša radošā pasaule – muzeji, mūzikas instrumenti, darbu izpildītāji, tekstu autori, dejotāji, fotogrāfi un pat kosmonauti, kas tiecas autoru darbus parādīt ārpus mūsu planētas robežām. Lai gan galvenās balvas 100 eiro vērtībā ieguvuši tikai 4 labāko darbu autori, mēs ticam, ka gūtās zināšanas un pieredze kalpos kā iedvesma arī pārējiem konkursa dalībniekiem,” pauž LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa, vienlaikus norādot, ka konkursā, kas norisinājās no 18. maija līdz 15. augustam, piedalījušies gan Latvijas skolu audzēkņi, gan arī vairāku vasaras nometņu dalībnieki.

AKKA/LAA padomes prezidents, mūziķis Kārlis Kazāks, savukārt, akcentē “Autorskolā” radīto izzinošo materiālu nozīmi vispārizglītojošajā mācību procesā: “Ir būtiski ne vien izglītot skolēnus, bet arī rosināt dabisku interesi par intelektuālā īpašuma aizsardzību. Tādēļ īpaši noderīgi ilgtermiņā kā skolēniem, tā viņu vecākiem un pedagogiem būs mājaslapā www.autorskola.lv pieejamā materiālu daudzveidība. Šeit pieejami gan pamācoši video, kuros par autortiesībām un blakustiesībām stāsta Latvijā pazīstami radošās nozares pārstāvji, gan arī parocīgi metodiskie materiāli un radošas spēles, kas palīdzēs par šīm tēmām vieglā un saprotamā veidā pastāstīt kā 1., tā 12. klases skolēnam,” uzsver Kārlis Kazāks.

Mediju pārstāvji aicināti piedalīties “Autorskolas” noslēguma pasākumā Nacionālās Mākslu vidusskolas Jaunajā zālē, Kalnciema ielā 10–k2, plkst. 12.00 vai sekot līdz pasākuma norisei tiešsaistē Kultūras ministrijas tīmekļvietnē  www.km.gov.lv

“Autorskolas” noslēguma pasākumu 8. septembrī varēs vērot arī tiešraidē Read More »

Iniciatīvas autortiesību un blakustiesību apguvei “Autorskola” ietvaros izsludināts radošo darbu konkurss Latvijas skolu jauniešiem

Iniciatīvas autortiesību un blakustiesību apguvei "Autorskola" ietvaros izsludināts radošo darbu konkurss Latvijas skolu jauniešiem

Kultūras ministrija (KM), Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) izsludina radošo darbu konkursu jauniešiem – “Autorskola.” Tā dalībnieki var iesniegt darbus līdz šā gada 15.augustam un konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti iniciatīvas noslēguma pasākumā septembrī.

Konkursa uzdevums ir veicināt jauniešu izpratni un sociāli atbildīgu lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas saistīti ar autortiesībām un blakustiesībām, un tā mērķauditorija – vispārizglītojošo skolu skolēni un profesionālās ievirzes skolu audzēkņi.

Aicinām konkursa dalībniekus līdz 15.augustam kopā ar pieteikumu iesniegt vizuālos, telpiskos, audio un video komunikācijas risinājumos veidotus darbus, un to var darīt gan elektroniski, gan nosūtot pa pastu. Darbos jāattēlo autortiesību un blakustiesību tēma, izmantojot projekta logotipu un kādu no atslēgvārdiem, piemēram, “dziesma”, “dzejolis”, “fotogrāfija”, “kino” u.c.

Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu un lejupielādēt logotipu!

Piedalīšanās konkursā ir ne tikai lieliska iespēja attīstīt katra atsevišķā dalībnieka radošumu, tā ir arī interesanta un izglītojoša aktivitāte, ar ko papildināt radošo nometņu programmu.

Ikviens konkursa dalībnieks saņems apliecinājumu par piedalīšanos, savukārt labāko darbu autorus četrās vecuma grupās žūrija izvirzīs apbalvošanai, un uzvarētājus noteikti iepriecinās balva 100 eiro apmērā.

Šā gada martā radošo darbu konkurss jau norisinājās Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, kur audzēkņi atspoguļoja autortiesību un blakustiesību tēmas daudzveidīgā tehnikā veidotos oriģināldarbos. Projekta atklāšanas ceremonijas laikā 13. aprīlī balvas saņēma neparastāko un interesantāko darbu autori.

 

Radošo darbu konkurss Latvijas skolu jauniešiem "Autorskola" ietvaros

Viena no balvas ieguvējām Ance Bartkeviča konkursam bija iesniegusi darbu “Neatkārtojamais puķupods” un savu veikumu raksturoja šādi: “Kad iepazinos tuvāk ar autortiesībām un procesiem, ar ko tās saistītas, sapratu, kā tās aizsargā mākslas darbus – to unikalitāti un neatkārtojamību. Manā “Puķupodā” ir atveidots gan autortiesību simbols, gan arī attiecības, kas saista dažādu autoru darbu pārveidojumus, atveidojumus un oriģinālu ideju radīšanu. Mūsdienās nav viegli izdomāt ko jaunu un pārsteidzošu, taču no puķupoda var nākotnē izaugt dažādi brīnumi.”

Arī šajā konkursā projekta partneri cer saņemt pārsteidzošus mākslinieciskus autortiesību tēmas risinājumus un ir pārliecināti, ka tas veicinās pozitīvas izmaiņas izpratnē par intelektuālo īpašumu ne tikai skolu jauniešu, viņu vecāku un pedagogu vidū, bet arī plašākā sabiedrībā.

Vairāk informācijas par konkursu: Autorskola.lv vai pa tālr. 67605023, bet konkursa darbus var sūtīt uz e-pastu info@autorskola.lv vai pa pastu (adrese: Misas iela 3, Rīga, LV-1058).

Sekojiet “Autorskolai” arī Facebook, Instagram, Youtube un TikTok.

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb Autorskola realizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. Autorskola ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību aizsardzības, jautājumiem.

Iniciatīvas autortiesību un blakustiesību apguvei “Autorskola” ietvaros izsludināts radošo darbu konkurss Latvijas skolu jauniešiem Read More »

Pētījums liecina: Latvijas jaunieši turpina apzināti izvēlēties pirātisku saturu internetā

Pētījums liecina: Latvijas jaunieši turpina apzināti izvēlēties pirātisku saturu internetā

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) pētījuma dati liecina, ka Latvijas jaunieši vecumā no 15-24 gadiem turpina piekļūt pirātiskam saturam. Tā, piemēram, tikai 46 % aptaujāto Latvijas jauniešu atzinuši, ka labprātāk dod priekšroku legālam digitālajam saturam. Eiropā šis rādītājs ir augstāks – vidēji 60%. Viens no digitālā pirātisma izvēles galvenajiem faktoriem joprojām ir pieejamība, taču arvien lielāka nozīme ir arī vienaudžu un sabiedrības ietekmei.

Digitālā vide mums paver neskaitāmas iespējas gan iegūt kvalitatīvas zināšanas, gan arī tīši vai netīši saskarties ar autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem, tostarp pirātismu. Šeit patiesi nozīmīga loma ir tieši sabiedrības informētībai, jo pētījuma dati liecina, ka 12 % respondentu ir piekļuvuši pirātiskam saturam nejauši, un 7 % nemaz nezina, vai ir piekļuvuši pirātiskam saturam, norāda LaIPA izpilddirektore un viena no projekta “Autorskola” dibinātājām Liena Grīna.

Latvijas jaunieši atzinuši, ka nelikumīgos avotus izmantojuši, lai skatītos filmas (70%), TV seriālus (62%), klausītos mūziku (41%), piekļūtu videospēlēm (45%), programmatūrām (37%) un e-grāmatām (31%), kā arī skatītos tiešraides sporta pasākumus (23%). Pētījumā apkopotā statistika liecina, ka Latvijā vidēji 25% jauniešu apzināti pēdējā gada laikā piekļuvuši pirātiskam saturam. Eiropā šis rādītājs ir zemāks – nelegālus avotus tīšuprāt izvēlas 21% aptaujāto jauniešu.

Lai uzlabotu bērnu un jauniešu informētību par autortiesībām, kā arī ar to pārkāpšanu saistītiem riskiem, jau šī gada aprīlī darboties sāka Autorskola – izglītojoša platforma autortiesību un blakustiesību apguvei skolu jauniešiem un pedagogiem. Kā norāda Liena Grīna, mājaslapā www.autorskola.lv pieejamie materiāli ir palīgs ikvienam – kā pedagogam, kurš vēlas interaktīvi un saistoši izglītot skolēnus, tā skolēnam, kurš vēlas uzzināt vairāk par citu darbu atbildīgu izmantošanu un sava intelektuālā īpašuma aizsardzību. Tāpat materiāli paredzēti arī vecākiem, kuri vēlas parūpēties par sava bērna drošu, uz zināšanām balstītu pieredzi digitālajā vidē un ārpus tās.

Nelegāla satura izplatīšana un izmantošana ne tikai vairo kiberkrāpšanas un kiberdraudu riskus, bet arī rada negatīvu ietekmi uz vidi un sabiedrību kopumā. Tā vien šķiet, ka finansiāls un morāls kaitējums tiek nodarīts tikai autoriem – patiesībā pirātiskais saturs degradē visu radošo industriju,” uzsver Liena Grīna, vienlaikus norādot, ka ar pirātiska satura izplatītāju radītajām sekām var saskarties ikviena radošā persona. “Pat tādi pasaules līmeņa mākslinieki, kā mūziķu grupa Coldplay, ir piedzīvojuši sava mūzikas albuma nopludināšanu internetā, nedēļu pirms oficiālā albuma izdošanas datuma. Vairums skaļāko pirātisma gadījumu pasaulē saistās gan ar nelegāli iegūtu mūzikas failu, gan arī ar filmu publiskošanu. Šo “biznesu” ienākumi svārstās līdz pat vairākiem miljoniem eiro gadā, stāsta Liena Grīna, vienlaikus aicinot ikvienu interesentu ieskatīties un izmantot www.autorskola.lv bezmaksas pieejamos materiālus – kā ikdienā, tā mācību procesā.

Par pētījumu

EUIPO 2022. gada rezultātu pārskats par intelektuālo īpašumu un jaunatni tika publiskots šī gada jūnijā. Kvantitatīvajā analīzē no 7. līdz 28. februārim piedalījās 22 021 Eiropas jaunietis vecumā no 15 līdz 24 gadiem. 2022. gada pārskatā par intelektuālo īpašumu un jaunatni sniegta jaunākā informācija par jauniešu attieksmi pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem pēcpandēmijas situācijā. Tajā aplūkotas abas intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu puses: tendences saistībā ar to, kā jaunieši iegādājas viltotas preces un piekļūst pirātiskam saturam, izvērtējot tās kopš 2016. gada.

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb Autorskola realizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. Autorskola ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību aizsardzības, jautājumiem.

Pētījums liecina: Latvijas jaunieši turpina apzināti izvēlēties pirātisku saturu internetā Read More »

Atklāta Autorskola – izglītojoša platforma autortiesību un blakustiesību apguvei

Atklāta Autorskola – izglītojoša platforma autortiesību un blakustiesību apguvei

Šodien, 13. aprīlī, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā (RSMV) svinīgi atklāta Autorskola – izglītojoša platforma autortiesību un blakustiesību apguvei skolu jauniešiem un pedagogiem. Projektu realizē Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un konsultāciju aģentūru / Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) finansējumu.

“Esmu pārliecināts, ka Autorskola sniegs nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu kā nākotnes autordarbu radītāju izpratnes veidošanā par autortiesību, blakustiesību būtību un intelektuālo tiesību aizsardzību,” pauž kultūras ministrs Nauris Puntulis. Atklāšanas pasākumā ministrs uzsvēra, ka Autorskolas projekts ir tikai pirmais solis izpratnes radīšanā, bet tālāk nepieciešams regulārs darbs ar jauniešiem un regulāras mācību programmas skolās. “Mūsu Autorskolā būsim ielikuši pamatus, devuši svarīgāko informāciju, nodrošinājuši metodiskos materiālus skolotāju darbam ar jauniešiem, savukārt jauniešiem mājaslapa autorskola.lv būs kā informācijas krātuve un praktisku padomu vietne, kurā vienkāršā valodā izskaidrots, kas ir autortiesības un blakustiesības, kas ir intelektuālais īpašums un kā šo īpašumu “lietot,”” norāda N.Puntulis.

LaIPA izpilddirektore Liena Grīna, atklājot Autorskolu, sacīja: “Autortiesības un blakustiesības ir stūrakmens visai radošās industrijas attīstībai, neatkarīgi no tā, kādās radošās darbības jomās mākslinieks, mūziķis, komponists, rakstnieks darbojas. Un es patiesi ceru, ka Autorskolaspiedāvātie materiāli un izglītojošie pasākumi visā Latvijā būs tas stabilais pamats, uz kā mūsu jaunā paaudze varēs balstīt savu radošo izaugsmi,” ir pārliecināta Liena Grīna.

“Mūsu projekts Autorskola būtībā ir pirmais nopietnais mēģinājums vienuviet apkopot un, kas vēl svarīgāk, skaidrot informāciju par autortiesībām un blakustiesībām,” saka AKKA/LAA padomes priekšsēdētājs, mūziķis Kārlis Kazāks, piebilstot, ka autoru un izpildītāju darbu izmantošana, producentu tiesības un citi šajā jomā svarīgi jautājumi ir jāskaidro jau no “skolas sola”: “Diemžēl pat vairāk nekā 30 gadus kopš Latvijas iekļaušanās Eiropas tiesiskajā sistēmā joprojām ikdienā nākas daudz skaidrot, kāpēc autortiesības ir jāaizsargā, kā radošie cilvēki var saņemt atbilstošu samaksu par savu radīto darbu, kādēļ vispār šādas tiesības un likumdošana vajadzīga. Tāpēc Autorskolas iniciētā izglītības programma, ko mācītu un skaidrotu jau skolā, ir akūti nepieciešama. Un, protams, mēs ceram uz izglītības iestāžu un skolotāju ieinteresētību,” uz Autorskolas ciešu sadarbību ar skolām cer Kārlis Kazāks.

Sagaidot projekta atklāšanu, RDMV notika mākslas un dizainu darbu konkurss, kurā audzēkņi veidoja radošus darbus dažādās tehnikās par Autorskolu un autortiesību aizsardzības tēmu. Kopumā tapuši 23 darbi, ko veidojuši 43 skolas audzēkņi. Atklāšanas pasākumā tika apbalvoti konkursa uzvarētāji.

“Man prieks, ka Autorskola sākās tieši pie mums, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā,”” saka RDMV direktors Alvis Līdaks, vērtējot skolas jauniešu aktivitāti piedalīties Autorskolas radošajā konkursā. “Jau mūsu skolas nosaukums liecina, ka esam īstā auditorija šim projektam, tomēr esmu pārliecināts, ka RDMV ir tikai “pilotprojekts” daudz plašākām aktivitātēm un jauniešu iesaistei visā Latvijā un visās Latvijas skolās. Mūsu skolas jauniešu aktīvā līdzdalība konkursā pierāda: šāds projekts ir vajadzīgs,” secina Alvis Līdaks. Savukārt LaIPA izpilddirektore Liena Grīna sola, ka jau drīzumā radošais konkurss Autorskolas ietvaros tiks izsludināts visas Latvijas radošajiem skolu jauniešiem.

Autorskolas projekta ietvaros ir paredzēti semināri pedagogiem dažādos Latvijas novados. Skolotājiem ir izstrādāts plašs mācību metodiskais materiāls vizuāli viegli uztveramā formā, kas veidots atbilstoši pamatizglītības un valsts vispārējās izglītības programmas standartiem. Savukārt bērniem un jauniešiem tēmas apguvei pieejami vienkārši autortiesību un blakustiesību jautājumu skaidrojumi, kurus papildina interaktīvās spēles un video, kuros Latvijā pazīstami autori, izpildītāji un producenti dalās pieredzē par autortiesību un blakustiesību aizsardzības jautājumiem.

Autorskolas materiāli ir pieejami tīmekļa vietnē www.autorskola.lv. Bet Autorskolas darbam interesenti aicināti sekot līdzi sociālajos tīklos facebook.com/autorskola, instagram.com/autorskola un tiktok.com/@autorskola, kā arī Kultūras ministrijas YouTube kanālā.

Ikviens medijs, izglītības iestāde un citi interesenti, kuriem tuvi projekta “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” mērķi, sadarbības uzsākšanai aicināti sazināties ar projekta īstenotājiem.

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb Autorskola realizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. Autorskola ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību aizsardzības, jautājumiem.

Atklāta Autorskola – izglītojoša platforma autortiesību un blakustiesību apguvei Read More »

Scroll to Top