P

Pirātisms

ir intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums, ko raksturo autora darba reproducēšana, publiskais izpildījums, attālā komunikācija vai jebkāda veida kopijas radīšana un izplatīšana, pārkāpjot šim darbam piešķirtās tiesības.

Pirātisms Read More »

Plaģiāts

ir cita autora darba vai tā daļas uzdošana par savu, arī neskaidras vai nekorektas atsauces sniegšana par autoru. Plaģiāts ir autora personisko tiesību pārkāpums arī tad, ja autortiesību aizsardzības termiņš attiecībā uz autoru ir beidzies. Ja darba autors darbu publiskojis, nenorādot savu vārdu, arī šāda darba uzdošana par savu ir plaģiāts.

Plaģiāts Read More »

Publiskošana

ir jebkura darbība, ar kuru tieši vai ar attiecīgas tehniskas ierīces palīdzību darbs, izpildījums, fonogramma vai raidījums tiek padarīts pieejams sabiedrībai.

Publiskošana Read More »

Publisks izpildījums

Muzikālus darbus var publiski atskaņot veikalos, ēdināšanas uzņēmumos, dažādos pasākumos, sacensībās, koncertos vai jebkur citur ārpus ierastā ģimenes un paziņu loka. Šādu darbu atskaņošanu sauc par publisko izpildījumu. Lai darbus atskaņotu publiski, nepieciešama autora atļauja. Atļauju jeb licenci var saņemt AKKA/LAA, kas ir autoru pārstāvis.
Ja autoru darbu atskaņošanai izvēlaties ierakstītu mūziku (radio, internets, TV, CD, u. tml.), ir nepieciešams ne vien saņemt atļauju no autoru biedrības AKKA/LAA, bet arī – no Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA). AKKA/LAA administrē darbu autoru tiesības, savukārt LaIPA administrē izpildītāju un fonogrammu producentu tiesības.

Publisks izpildījums Read More »

Publiskais patapinājums

ir darbu izmantošana publiskās bibliotēkās. Atlīdzība par darbu publisko patapinājumu ir kompensācija, ko aizsargātu darbu autori ar kolektīvā pārvaldījuma organizācijas starpniecību saņem par to, ka grāmatas tirāžu samazina tās pieejamība bibliotēkā.

Publiskais patapinājums Read More »

Pseidonīms

ir pieņemts vārds, ko autors izvēlējies lietot savas autorības identificēšanai. Jānis Pliekšāns ir zināms ar pseidonīmu Rainis, savukārt Elza Rozenberga – Aspazija.

Pseidonīms Read More »

Pārveidošana

ir esoša oriģināldarba pārstrādāšana gan saturiski, gan formāli. Tā var būt arī darba pielāgošana izpildītāju vajadzībām. Aizsargāta darba pārveidošanai vajadzīga autortiesību īpašnieka atļauja. Darba izmantošanas atļauja automātiski nedod tiesības darbu pārveidot.

Pārveidošana Read More »

Scroll to Top