K

Komplekss izstrādājums

izstrādājums, kam ir vairākas sastāvdaļas (komponenti), kuras var mainīt, tādējādi izstrādājumu izjaucot un savienojot no jauna.

Komercnoslēpums

neizpaužama saimnieciska rakstura informācija, tehnoloģiskās zināšanas un zinātniska vai cita rakstura informācija, kas atbilst visām šādām pazīmēm:
1) tā ir slepena, jo nav vispārzināma vai pieejama personām, kuras parasti izmanto šāda veida informāciju;
2) tai ir faktiska vai potenciāla komerciālā vērtība tādēļ, ka tā ir slepena;
3) komercnoslēpuma turētājs attiecībā uz to ir veicis konkrētajai situācijai atbilstošus un saprātīgus komercnoslēpuma slepenības saglabāšanas pasākumus.

Kopienas dizainparaugs

Eiropas Savienībā reģistrēts dizainparaugs, kā tiesiskā aizsardzība ar tā reģistrēšanas brīdi ir spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un paredz aizsardzību no 5-25 gadiem.

Kolektīvā preču zīme

preču zīme, kuru lieto ražošanas, tirdzniecības vai pakalpojumu komersantu un saimnieciskās darbības veicēju apvienības, asociācijas vai tamlīdzīgas organizācijas preču vai pakalpojumu apzīmēšanai un atšķiršanai.

Kolektīvā pārvaldījuma organizācija

autori, izpildītāji un producenti savu mantisko tiesību aizsardzību var īstenot paši vai ar pārstāvju, piemēram, ar kolektīvā pārvaldījuma organizāciju, starpniecību. Kolektīvā pārvaldījuma organizācijas ir pašu autoru, izpildītāju un producentu dibinātas bezpeļņas organizācijas, kuras uzrauga tiesību izmantošanu, slēdz līgumus ar darbu izmantotājiem, ievāc un izmaksā atlīdzību tiesību īpašniekiem par viņu darbu izmantošanu.

Scroll to Top