A

Autortiesību īpašnieki

AUTORI • AUTORU MANTINIEKI • CITI AUTORTIESĪBU PĀRŅĒMĒJI. Parasti pirmais autortiesību īpašnieks ir persona, kas izveidojusi darbu, t.i., autors. Ja darbu ir izveidojusi vairāk nekā viena persona un katra autora individuālais ieguldījums darba radīšanā nav norobežojams kā neatkarīgs darbs, autortiesības uz darbu pieder visiem līdzautoriem kopīgi.
Autortiesību īpašnieki var būt arī autora mantinieki vai citi tiesību pārņēmēji (piemēram, izdevniecība). Autora mantinieks autora mantiskās tiesības iegūst mantojot. Tās turpinās, kamēr vien ir spēkā autortiesību aizsardzības termiņš.

Autortiesību īpašnieki Read More »

Aizsargājamie darbi

Saskaņā ar Autortiesību likumu autortiesību objekti jeb aizsargājamie darbi neatkarīgi no izpausmes formas un veida ir šādi autoru darbi: 1. literārie darbi (grāmatas, brošūras, runas, lekcijas, aicinājumi, ziņojumi, sprediķi un citi līdzīga veida darbi, kā arī datorprogrammas); 2. dramatiskie un muzikāli dramatiskie darbi, scenāriji, audiovizuālu darbu literārie projekti; 3. horeogrāfiskie darbi un pantomīmas; 4. muzikālie darbi ar tekstu vai bez teksta; 5. audiovizuālie darbi; 6. zīmējumi, glezniecības, tēlniecības un grafikas darbi un citi mākslas darbi; 7. lietišķās mākslas darbi, dekorācijas un scenogrāfijas darbi; 8. dizaina darbi; 9. fotogrāfiskie darbi un darbi, kas izpildīti fotogrāfijai līdzīgā veidā; 10. celtņu, būvju, arhitektūras darbu skices, meti, projekti un celtņu un būvju risinājumi, citi arhitektūras darinājumi, pilsētbūvniecības darbi un dārzu un parku projekti un risinājumi, kā arī pilnībā vai daļēji uzceltas būves un realizētie pilsētbūvniecības vai ainavu objekti; 11. ģeogrāfiskās kartes, plāni, skices, plastiskie darbi, kas attiecas uz ģeogrāfiju, topogrāfiju un citām zinātnēm; 12. citi autoru darbi.

Aizsargājamie darbi Read More »

Autoru mantiskās tiesības

Autoram attiecībā uz sava darba izmantošanu ir šādas izņēmuma tiesības: 1) publiskot darbu; 2) publicēt darbu; 3) publiski izpildīt darbu; 4) izplatīt darbu; 5) raidīt darbu; 6) retranslēt darbu; 7) padarīt darbu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tam var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā; 8) iznomāt, izīrēt vai publiski patapināt darba oriģinālu vai kopijas, izņemot trīsdimensiju arhitektūras darbus un lietišķās mākslas darbus; 9) tieši vai netieši, īslaicīgi vai pastāvīgi reproducēt darbu; 10) tulkot darbu; 11) aranžēt, dramatizēt, ekranizēt vai citādi pārveidot darbu. Autortiesības pieder autortiesību īpašniekiem, attiecas uz autoru darbiem un tiek īstenotas šo darbu izmantojumā. Autortiesību īpašnieks ir noteicējs par saviem darbiem un to izmantošanas nosacījumiem.

Autoru mantiskās tiesības Read More »

Autoru personiskās tiesības

Darba autoram ir neatsavināmas autora personiskās tiesības uz: 1) autorību — tiesības tikt atzītam par autoru; 2) izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots; 3) darba atsaukšanu — tiesības pieprasīt, lai darba izmantošana tiek pārtraukta, ar noteikumu, ka autors sedz zaudējumus, kas pārtraukšanas dēļ radušies izmantotājam; 4) vārdu — tiesības pieprasīt, lai viņa vārds būtu pienācīgi norādīts visās kopijās un jebkurā ar viņa darbu saistītā publiskā pasākumā, vai pieprasīt pseidonīma lietošanu vai anonimitāti; 5) darba neaizskaramību — tiesības atļaut vai aizliegt izdarīt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus gan pašā darbā, gan tā nosaukumā; 6) pretdarbību (arī uz vienpusēju atkāpšanos no līguma, neatlīdzinot zaudējumus) jebkurai sava darba izkropļošanai, sagrozīšanai vai citādai pārveidošanai, kā arī tādai autora tiesību aizskaršanai, kas var kaitēt autora godam vai cieņai.

Autoru personiskās tiesības Read More »

Autortiesību objekti

Saskaņā ar Autortiesību likumu autortiesību objekti jeb aizsargājamie darbi neatkarīgi no izpausmes formas un veida ir šādi autoru darbi: LITERĀRIE DARBI • MUZIKĀLIE DARBI • MĀKSLAS DARBI • DRAMATISKIE UN MUZIKĀLI DRAMATISKIE DARBI • FOTOGRĀFISKIE DARBI • HOREOGRĀFISKIE DARBI • DATORPROGRAMMAS.

Autortiesības tiek attiecinātas uz jebkuriem darba izmantojuma aspektiem un veidiem. Autortiesības ir daudzveidīgas un aptver ļoti atšķirīgu saturu – reklāmas, grāmatas, žurnāli, fotogrāfijas, zinātniskie raksti, lugas, gleznas, mūzika, skulptūras, televīzijas pārraides, datubāzes un datorprogrammas utt.

Autortiesību objekti Read More »

Autors

ir fiziska persona, kuras radošo, intelektuālo un māksliniecisko spēju rezultātā radīts darbs – literārs, muzikāls, vizuāls, audiovizuāls vai cita veida mākslas darbs. Autori savas tiesības realizē paši vai ar savu pārstāvju starpniecību (autoru pārstāvis ir arī Latvijas autoru biedrība AKKA/LAA, kas veic autoru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu mūsu valsts teritorijā).

Autors Read More »

Autortiesības

ir izņēmuma tiesību veids, kuru subjekts ir literāro un mākslas darbu autors, objekts – autora darbs. Tās tiek attiecinātas uz jebkuriem darba izmantojuma veidiem. Autortiesības ir cilvēktiesības un īpašumtiesības. Autortiesības dalās personiskajās un mantiskajās tiesībās.

Autortiesības Read More »

Scroll to Top