A

Apelācija

lēmuma apstrīdēšana augstākā instancē (Patentu valdes lēmumu gadījumā – Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē).

Apelācija Read More »

Absolūtais pamats

pamatojums, ar ko atsaka preču zīmes reģistrāciju vai atzīst preču zīmi par spēkā neesošu, ja tas nepieciešams, lai aizsargātu sabiedrības, valsts un starptautiskās intereses. Absolūto pamatu kā argumentu var izmantot neatkarīgi no citu personu tiesiskajām interesēm un iniciatīvas.

Absolūtais pamats Read More »

Atšķirtspēja

tāds raksturīgo īpašību kopums, kas konkrēto preču vai pakalpojumu patērētājiem nodrošina iespēju atšķirt ar šo preču zīmi marķētās preces vai pakalpojumus no citiem.

Atšķirtspēja Read More »

Animācija

ir audiovizuāls darbs. To veido kustīgi attēli ar skaņu pavadījumu vai bez tā. Ja animācijas veidošanā tiek izmantoti citu autoru un blakustiesību īpašnieku darbi vai darbu daļas (piemēram, grāmatas teksts, mūzika vai vizuālais darbs), jāsaņem atļauja šo darbu izmantošanai.

Animācija Read More »

Avīzes raksts

ir literārs darbs. Ja vēlies savā rakstā izmantot citu autoru darbus vai to daļas (piemēram, rakstus vai to fragmentus, fotogrāfijas vai ilustrācijas), ir jāsaņem atļauja šo darbu izmantošanai. Ja cita autora darba fragmenta izmantošana atbilst citēšanas nosacījumiem, vari šo darbu izmantot bez autora atļaujas, norādot autora vārdu un darba nosaukumu.

Avīzes raksts Read More »

Atvasināts darbs

ir darbs, kas balstās uz citu, jau esošu oriģināldarbu, t.sk. aranžējums, ekranizācija, tulkojums vai dramatizējums. Atvasināti darbi ir arī darbu krājumi – antoloģijas, enciklopēdijas, daļa datubāžu u.tml. Atvasināts darbs ir aizsargāts neatkarīgi no tā, vai ir aizsargāts oriģināldarbs.

Atvasināts darbs Read More »

Autortiesību zīme ©

ir brīdinājums, kas atgādina par autora tiesībām uz autorību. To papildina autortiesību īpašnieka vārds un darba publiskošanas gads. Zīme nav obligāti lietojama, tāpat kā nav vajadzīga īpaša autortiesību reģistrācija – likums noteic, ka autortiesības uz darbu autoram pieder, kolīdz darbs īstenots materializētā formā. Atvasināts darbs – darbs, kurš balstās uz citu, jau esošu oriģināldarbu, t.sk. aranžējums, ekranizācija, tulkojums vai dramatizējums. Atvasināti darbi ir arī darbu krājumi – antoloģijas, enciklopēdijas, daļa datubāžu u.tml. Atvasināts darbs ir aizsargāts neatkarīgi no tā, vai oriģināldarbs ir aizsargāts vai nē.

Autortiesību zīme © Read More »

Autora mantinieks

iegūst autora mantiskās tiesības mantošanas ceļā. Tās turpinās līdz autortiesību aizsardzības termiņa beigām. Autora personiskās tiesības nav mantojamas, izņemot tiesības darbu izziņot, publicēt, atsaukt un iebilst pret darba sagrozīšanu, izkropļošanu vai citādu pārveidošanu.

Autora mantinieks Read More »

Autortiesību likums

nosaka, kas uzskatāms par autortiesību aizsargātu darbu un blakustiesību aizsargātu objektu, ko autortiesības neaizsargā, kādas tiesības ir autortiesību un blakustiesību īpašniekiem un cik ilgi attiecīgās tiesības ir spēkā. Autortiesību likumā tāpat ir noteikts, kuros gadījumos autortiesību un blakustiesību objektus drīkst izmantot bez autortiesību īpašnieka atļaujas, kā arī to, kā rīkoties autortiesību un blakustiesību īpašniekiem gadījumos, kad viņu tiesības ir pārkāptas, tai skaitā likmā ir noteikti administratīvie sodi par autortiesību pārkāpumiem.
Autortiesību likums ir harmonizēts ar ES direktīvām autortiesību un blakustiesību jomā, nodrošinot visā Eiropas Savienībā līdzvērtīgu autortiesību aizsardzības līmeni.

Autortiesību likums Read More »

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums regulē mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju jeb autortiesību organizāciju darbību. Likuma pamatā ir ES direktīva, tāpēc vienāds regulējums attiecas uz visām autortiesību organizācijām, kas darbojas ES dalībvalstīs. Latvijā likums attiecas uz 7 kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. Likuma mērķis ir radīt tiesiskos priekšnoteikumus autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma efektīvai veikšanai. Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums regulē organizāciju iekšējās pārvaldes institūcijas un to kompetenci, ieņēmumu sadali un izmaksu, attiecības ar autoriem, izpildītājiem vai citiem tiesību subjektiem, kā arī izmantotājiem. Tāpat likumā iekļautas detalizētas prasības par kolektīvā pārvaldījuma organizāciju pienākumu sniegt informāciju tās pārstāvētajiem tiesību subjektiem, izmantotājiem un sabiedrībai. Likums paredz arī iespēju autoru kolektīvā pārvaldījuma organizācijām izsniegt daudzteritoriālas licences, t.i. licences, kas ir spēkā vairākās ES dalībvalstīs. Šādas licences izsniedzamas tikai par mūzikas darbu izmantošanu tiešsaistē.

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums Read More »

Scroll to Top